Browsing the blog archives for February, 2011

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

Leukemia หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดในไขกระดูกทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไปแทนที่ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์  ผู้ป่วยจะมีอาการซีด  อ่อนเพลีย  เลือดออกผิดปกติ  มีจุดเลือดออกเนื่องจากเกร็ดเลือดต่ำ  ติดเชื้อง่าย  ไข้สูง  นอกจากนี้ยังอาจเกิด

No Comments
February 22, 2011 in -เด็ก
Tagged