การระบาดของไข้หวัดใหญ่ขึ้นกับฤดูกาลและกลุ่มอายุ

ฤดูกาล

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่รู้จักกันดีในประเทศหนาวว่าเป็นโรคที่มาตามฤดูกาล โดยจะมีการระบาดในฤดูหนาว  แต่สำหรับประเทศไทยทที่มีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลน้อยก็ทำให้บางคนอาจคิดไปว่าการระบาดอาจขึ้นกับฤดูกาลน้อยลง  แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่ผ่านมามีความชัดเจนว่าในประเทศไทยก็มีลักษณะการระบาดที่ขึ้นกับฤดูกาลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน  โดยช่วงที่มีการระบาดมากที่สุดจะเป็นช่วงฤดูฝนและมีการระบาดต่อเนื่องไปในฤดูหนาวแล้วลดลงอย่างมากในฤดูร้อน  ดังแสดงในรูป

influenza-season

กลุ่มอายุ

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบในเด็กได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่ และเป็นปัญหาสำคัญคือก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือปอดอักเสบได้บ่อยในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  ข้อมูลในประเทศไทยจากการสำรวจที่จังหวัดสระแก้ว  พบว่า 80% ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกมีอายุต่ำกว่า 14 ปี และเมื่อดูการกระจายตามอายุของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีปอดอักเสบ  ก็จะเห็นชัดเจนว่าพบมากในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ  และผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี  ดังแสดงในรูป

influenza-age

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
January 16, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>