ขนาดปัญหาและความสูญเสียจากไข้หวัดใหญ่

ขนาดของปัญหา

ในปี พ.ศ. 2546-2547  มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  เพื่อประเมินอุบัติการณ์ของไข้หวัดใหญ่  โดยพบว่ามีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 1,420 ราย/ประชากร 100,000 คน และมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 18-111 ราย/ประชากร 100,000 ในหนึ่งปี  หรือคิดเป็นจำนวนผู้ป่วยทั้งประเทศ  เป็นผู้ป่วยนอกมากกว่า 9 แสนรายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 12,000-75,000 รายต่อไป

อีกการศึกษาหนึ่งซึ่งทำในระดับชุมชนในจังหวัดสระแก้วในปี พ.ศ. 2546  ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล  ในการศึกษานี้พบว่าอุบัติการณ์ของไข้หวัดใหญ่เป็น 5,941 ราย/ประชากร 100,000 หรือคิดเป็นจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศเกือบ 4 ล้านรายต่อปี

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ในประเทศพัฒนาแล้วความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากไข้หวัดใหญ่เป็นผลจากการหยุดงานของผู้ป่วย  ในประเทศไทยแต่เดิมซึ่งเชื่อกันว่าไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ปัญหาสำคัญนั้น  ก็ทำให้คิดกันไปเองว่าความสูญเสียจากไข้หวัดใหญ่คงไม่มากนัก  แต่จากการศึกษาโดยการสำรวจในจังหวัดสระแก้วพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากไข้หวัดใหญ่นั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่คิดกันทั่วไปมาก  โดยเป็นการสำรวจจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีปอดอักเสบและรับเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  ข้อมูลจากการศึกษานี้ทำให้ประมาณได้ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศจากไข้หวัดใหญ่นั้นอยู่ระหว่าง 750-2,000 ล้านบาท  โดยในจำนวนนี้ 43 % เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงจากการรักษาพยาบาล ส่วนที่เหลือเป็นความสูญเสียทางอ้อม เช่น ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดงาน

ในอีกการศึกษาหนึ่งซึ่งทำการสำรวจในชุมชนซึ่งเป็นการประมาณจำนวนผู้ป่วยทั้งที่ไปขอรับการรักษาและที่ซื้อยากินเอง  การศึกษานี้ได้ประมาณว่ามีจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งประเทศเกือบ 4 ล้านราย  ซึ่งพบว่าในการป่วยแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 633 บาท  ซึ่งเมื่อคูณกันแล้ว  ก็จะทำให้เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 2,600 ล้านบาทต่อปี

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
January 17, 2010 in -โรคระบาด
Tagged

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>