มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งเม็ดเลือด

มะเร็งเม็ดเลือด

Leukemia หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดในไขกระดูกทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไปแทนที่ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์  ผู้ป่วยจะมีอาการซีด  อ่อนเพลีย  เลือดออกผิดปกติ  มีจุดเลือดออกเนื่องจากเกร็ดเลือดต่ำ  ติดเชื้อง่าย  ไข้สูง  นอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการผิดปกติจากการที่เซลล์มะเร็งแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ตับ ม้าม ผิวหนัง หรือ เยื่อหุ้มสมอง

การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

  • การตรวจเลือด  แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยโดยตรวจนับจำนวนเม็ดเลือด  ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมาก  และส่วนใหญ่ เป็นเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน
  • การเจาะตรวจไขกระดูก  จำเป็นต้องทำเพื่อยืนยันการวินิจฉัย  และแยกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยละเอียด   การตรวจเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะมีผลต่อการเลือกการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
  • การตรวจระดับยีน  จะมีประโยชน์ในการช่วยแยกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว  สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติของโครโมโซม
  • นอกจากการตรวจวินิจฉัยโรคแล้ว   ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มในการรักษาด้วยยาเคมี เช่น การะเจาะเลือด  การถ่ายภาพรังสีทรวงอก  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การตรวจเสมะ  การตรวจอุจจาระ เป็นต้น

การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

  • การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ  ได้แก่  การให้ส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ ที่เหมาะกับภาวะโรคของผู้ป่วย  การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีไข้  การลดจำนวนเม็ดเลือดขาวเบื้องต้น
  • การรักษาจำเพาะ  การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวจะใช้เคมีบำบัดเป็นหลัก  โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ไขกระดูกกลับมาทำหน้าที่ตามปกติให้ได้เร็วที่สุด  โดยให้ยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง  จนผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะโรคสงบแล้วจึงปรับการให้ยาตามขนาดและเวลาต่างกัน

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไม่ได้รับการรักษา  จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์  เนื่องจากภาวะไขกระดูกล้มเหลวทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง  หรือเลือดออกในอวัยวะที่สำคัญ  ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสม  มีโอกาสเข้าสู่ภาวะโรคสงบประมาณร้อยละ 70-80%  ทั้งนี้ขึ้นกับอายุของผู้ป่วย  จำนวนเม็ดเลือดขาวเมื่อแรกวินิจฉัย  และความผิดปกติของโครโมโซมที่ตรวจพบ

บทความอื่นๆ

No Comments
February 22, 2011 in -เด็ก
Tagged

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>