Browsing the archives for the -ไข้หวัดใหญ่ tag

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

  
     วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นวัคซีนชนิดที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะสายพันธ์ใหม่เท่านั้น  กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ  การฉีดวัคซีนควรกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์  โดยหลังฉีดวัคซีนให้เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที  และเมื่อกลับบ้านควรมีผู้ดูแลหลังฉีดวัคซีนต่ออีก 2 วัน

No Comments
January 29, 2010 in -สุขภาพทั่วไป, -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged

ขนาดปัญหาและความสูญเสียจากไข้หวัดใหญ่

ขนาดของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2546-2547  มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  เพื่อประเมินอุบัติการณ์ของไข้หวัดใหญ่  โดยพบว่ามีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 1,420 ราย/ประชากร 100,000 คน และมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 18-111 ราย/ประชากร 100,000 ในหนึ่งปี 

No Comments
January 17, 2010 in -โรคระบาด
Tagged

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ขึ้นกับฤดูกาลและกลุ่มอายุ

ฤดูกาล
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่รู้จักกันดีในประเทศหนาวว่าเป็นโรคที่มาตามฤดูกาล โดยจะมีการระบาดในฤดูหนาว  แต่สำหรับประเทศไทยทที่มีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลน้อยก็ทำให้บางคนอาจคิดไปว่าการระบาดอาจขึ้นกับฤดูกาลน้อยลง  แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่ผ่านมามีความชัดเจนว่าในประเทศไทยก็มีลักษณะการระบาดที่ขึ้นกับฤดูกาลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน  โดยช่วงที่มีการระบาดมากที่สุดจะเป็นช่วงฤดูฝนและมีการระบาดต่อเนื่องไปในฤดูหนาวแล้วลดลงอย่างมากในฤดูร้อน  ดังแสดงในรูป

No Comments
January 16, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged

อาการ ไข้หวัดใหญ่

           ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  มีสาเหตุมาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชื่อ Influenza virus เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย และมีระบาดทั่วโลก  การติดต่อโรคผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ หรือฝอยละอองที่เกิดจากการไอ จาม นอกจากนี้ยังติดต่อผ่านการสัมผัสกับของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ โดยเชื้อไวรัสจะผ่านเข้าทางจมูก ปาก และตา จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งได้ ดังนั้น โรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นโรคที่ติดต่อง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่อยู่แออัด และสถานที่ซึ่งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ศูนย์การค้า โรงมหรสพ รถโดยสาร เป็นต้น

No Comments
January 16, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged