Browsing the archives for the -นิ่วในไต tag

โรคนิ่วในไต

นิ่วในไต คือ
นิ่วในไตคือการตกผลึกของสารก่อนิ่วในไต   ส่วนใหญ่จะเป็นผลึกแคลเซียมออกซาเลต  บางครั้งอาจเป็นแคลเซียมฟอสเฟต, ยูริค หรือสารอื่นๆ  นิ่วมีหลายชนิด

No Comments
February 15, 2010 in -ศัลยกรรม, -โรคทางเดินปัสสาวะ, -โรคไต
Tagged ,